Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ


Değerli Müşterilerimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Şirketimiz ile tedarikçi ilişkisi, web sitemize üyelik ve online alışveriş ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz otellere, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimiz ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanunda tanımlanmış olduğu şekilde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak sayılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Elde edilen kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri tanıtmak, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sizlere sunabilmemiz için ya da internet sitemiz üzerinden üyeliğinizi gerçekleştirebilmek için kimlik, iletişim, talep ya da finansal bilgileriniz gibi kişisel verilerinizi işliyor ve bu sayede rezervasyonlarınızın yapılmasını, operasyon sürecini ve üyelik sürecinizi takip ediyoruz. Üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı güçlendirmek, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek; yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek; Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; işlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek; müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak; kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak), ilgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz ile Kanun ve faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız; internet sitemiz, ve çağrı merkezimiz tarafından siz müşterilerimizin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

İnternet sitemize üye olma ve internet sitemiz aracılığı ile elektronik ortamda hizmet satın almanıza istinaden otomatik toplanan ve/veya işlenen kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız elektronik ortamda alınacaktır. Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, internet sitemiz vasıtası ile elde edilen kişisel veriler işlenecek, hizmetlerimizin amaçları doğrultusunda yasal sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kanun kapsamında kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza aktarılabilmekte olup; ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sağlamakta olduğumuz hizmetlere yönelik istatistiksel analizler yapılmak üzere şirketimiz bünyesinde yer alan merkezlere ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu Tatildeysen Turizm Otelcilik Ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

• Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sayılan kanun kapsamındaki bu haklarınıza ilişkin başvurularınızı, sitemizde mevcut Başvuru Formu’nda yazan talimatlara uygun olarak doldurarak yapabilirsiniz. Formun imzalı bir nüshasını şirket adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@tatildeysen.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurularınızı en kısa süre içerisinde cevaplamaya çalıştığımızı belirtmekle birlikte en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre Kanun kapsamında tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Şirketimiz, bu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri sözleşmesi tatildeysen.com/gizlilik internet adresi üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebilirsiniz.