Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
Gsm:
Eposta:
Rezervasyon No:

Satın Alan Kişi: 
Satın Alanın Adresi: 
Satın Alanın Kimlik Bilgileri: 
Toplam Sipariş Tutarı: 
Tahsilat Toplam Tutarı: 

BAKİYE  

Belirtilen satış fiyatı nakit ve peşin satış fiyatı olup, TATİLDEYSEN bünyesinde taksitli satış yapılmamaktadır. Katılımcının banka kartı ile taksitli ödeme yapması durumunda, ilgili banka tarafından vade farkı uygulaması nedeniyle farklı fiyat çıkabilir.

I-GENEL HÜKÜMLER

1- ALICI, işbu sözleşmede belirtilen sözleşme konusu ürünün, hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ve çağrı merkezi sisteminde Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Rezervasyon bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Bedelin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda ALICI kayıt tarihinden itibaren tüm rezervasyon bedelinden sorumludur. Rezervasyon bedelinin eksik ödenmesi durumunda TATİLDEYSEN rezervasyonu iptal ederek, iptal nedeniyle oluşan tüm zararları ALICI'dan talep eder. SATICI ve/veya SAĞLAYICI'nın ilgili yönetmelik ve işbu sözleşmeye uygun olarak (yazılı veya kalıcı veri vasıtası ile) sözleşmeyi göndermesi, ödemeyi tamamlaması ve ALICI’nın da Yönetmelik hükümlerine buna uygun olarak sözleşmeyi onaylamasıyla sözleşme kurulmuş olur.

2- SATICI VEYA SAĞLAYICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

3-Sözleşme konusu hizmetin, ALICI’dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI VEYA SAĞLAYICI sorumlu değildir.

II-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

TATİLDEYSEN hizmet sağlayıcı ile ALICI arasında aracı konumdadır. HİZMET SAĞLAYICI tarafından satışı yapılan hizmetin niteliği gereği işbu sözleşme kapsamında yapılan mesafeli satışlarda Yönetmelik gereği ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Tüm bedel ALICI'dan tahsil edilir. ALICI bunu kabul ederek hizmeti satın almıştır.

Erken rezervasyon, özel dönem (yılbaşı, sömestre, bayram vb.) ve promosyonlu dönemlerde satın alınan konaklamalar da iptal edilemez.

Konaklama dışında ayrıca ulaşım (uçak, otobüs, transfer v.b) satın alındığı taktirde ulaşım bedellerinin iadesi yoktur.

III-ÖN BİLGİLENDİRME

Yönetmeliğin 7. Maddesi gereği ALICI www.tatildeysen.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği rezervasyonlarda satın alım aşamasından önce seçtiği hizmete ilişkin tarih, fiyat, ürün, konsept vb. tüm bilgileri içeren ön bilgilendirme formunu onaylayarak satış işlemini gerçekleştirebilmektedir. İlgili onayların elektronik ortamda kayıtları tutulmaktadır. 

IV-İPTAL VAZGEÇME DEĞİŞİKLİKLER

a) SATICI VEYA SAĞLAYICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler veya hizmet sağlayıcılarından, konaklanacak otellerden veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlarda sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumun ALICI'ya en kısa sürede bildirmesi gerekir. Bu durumda ALICI'nın tazminat hakkı yoktur. ALICI’ya kullanmadığı tüm hizmetlerin bedeli iade edilir.

b) TATİLDEYSEN hizmet sağlayıcı (Tedarikçi/Otel) ile ALICI arasında aracı konumundadır. ALICI rezervasyon oluşturduktan sonra Tedarikçi ve/veya Otel tarafından konfirme edilmemesi halinde TATİLDEYSEN aynı kategoride alternatif sunar. ALICI kendisine sunulan teklife 24 saat içerisinde olumlu/olumsuz geri dönüş yapmakla yükümlü olup kabul etmediği takdirde iade alma hakkına sahiptir.

V- KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1- SATICI VEYA SAĞLAYICI olası iptal bildirimlerini, ALICI' ya en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

2- SATICI VEYA SAĞLAYICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ve ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

3- ALICI' nın satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI VEYA SAĞLAYICI' ya ve konaklama tesisine, derhal yazılı olarak, ayıbı ispatlar belgelerle birlikte bildirmesi zorunludur. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmiş ve hizmeti kullanmış addolunur. Bedel iadesi yapılmaz. Tüm bedel kendisinden tahsil edilir. ALICI’nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli ALICI’nın özen borcudur.

4- Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle ALICI sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde SATICI veya SAĞLAYICI hizmeti satın aldığı veya aracılık ettiği kişi ya da kuruluştan alabildiği bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Alamadığı bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz. Mücbir sebepler; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar, konaklama tesisinden kaynaklı nedenler vb. haller mücbir sebep sayılıp bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı TATİLDEYSEN konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda ALICI'nın tazminat hakkı yoktur. Hava koşullarının talep edilen tatile uygun olmaması, kar yağışının olmaması gibi durumlar mücbir sebep teşkil etmez, iptal nedeni oluşturmaz. ALICI konaklama yapmasa dahi tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.

5- Satıcı veya sağlayıcı, taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Satıcı veya sağlayıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ALICI sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde Yasa’da belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

SATICI/SAĞLAYICI’nın işbu sözleşme ile yüklendiği ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

6- Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için ALICI’nın açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

7- ALICI şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak TATİLDEYSEN yetkilisine bildirmek zorundadır. ALICI tarafından bu şekilde herhangi bir yazılı bildirim yapılmadan hizmetin kusurlu ifa edildiği gerekçesi ile konaklamanın devam ettiği süre zarfında tesisin terk edilmesi halinde hizmetin alıp kullanmış olduğu hususu ALICI tarafından kabul edilmiş sayılır.

Ayrıca ALICI konakladığı tesisi, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, tesisi terk ettiğini TATİLDEYSEN yetkilisine ve konakladığı tesise sebepleri ile birlikte tesisi terk ettiği gün yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde ALICI tesisi terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

VI- OTELLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMELER:

ALICI ilgili otelden konaklama satın alırken aşağıdaki tüm bilgilendirmelerin kendisine yapıldığını ve kabul ederek satın alma işlemini gerçekleştirdiğini kabul ve taahhüt etmiştir.

1- Oda blokajları otel tarafından yapılmakta olup, TATİLDEYSEN'in müdahale imkanı bulunmamaktadır.

2- Standart oda rezervasyonlarında frenchbed (büyük çift kişilik yatak) veya twinbed (iki ayrı yatak) talepleri otellere bildirilmekte, talebin kabulü Otelin inisiyatifindedir.

3- Triple konaklamalarda sofa bed (açılır kapanır yatak) verilmektedir.

4- Çocuklu misafirler için bebek yatağı garantisi verilmemektedir.

5 -İptal ve değişiklik talebi durumunda TATİLDEYSEN'in sorumluluğu bunu Otel'e veya tedarikçiye iletmekle sınırlıdır. Otel'den veya tedarikçiden gelen bilgi ve onay doğrultusunda işlem yapılabilmektedir.

6- ALICI tarafından uygunsuz hava koşulları, yol durumu v.s. herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması durumunda otelin onayı ve kuralları doğrultusunda işlem yapılabilir. Geç giriş yapılması nedeniyle hizmetin alınmadığı ya da eksik alındığı gerekçesi ile ALICI’ya herhangi bir iade yapılmaz.

7- Otel değişikliği talepleri kabul edilmemektedir. Ancak TATİLDEYSEN ve/veya otel tarafından uygun bulunması halinde güncel otel fiyatları baz alınarak ve bu bedel ALICI tarafından ödenmek kaydıyla değişiklik yapılabilir.

8- Otelin dönemsel olarak veya kendi inisiyatifi ile uygulamaya soktuğu konsept değişikliklerine TATİLDEYSEN'in müdahale yetkisi yoktur. Otellerde misafirlerin hizmetine sunulan ücretli ve ücretsiz aktiviteler de otel yetkilileri tarafından belirlenmektedir.

9- Bilgi verilmesi esnasında iletilen tüm bilgiler veya fiyatlar rezervasyon anına kadar değişiklik arz edebilir. Rezervasyon anındaki bilgi ve fiyatlar geçerlidir.

10- ALICI , otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

VII- GİZLİLİK

ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler SATICI VEYA SAĞLAYICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI VEYA SAĞLAYICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli aydınlatma ve bilgilendirme ALICI’ya yapılmış olup, KVKK kapsamında gerekli tedbirler mevzuata uygun şekilde SATICI/ SAĞLAYICI tarafından alınmıştır.

YETKİLİ MERCİLER: İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler.

ALICI satın aldığı ürünle ilgili tüm bilgilerin kendisine verildiğini, kendisine bir örneği teslim edilen bu sözleşmeyi okuduğunu ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

PAKET TUR KAYIT ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TUR BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ : 

Tur bedeli, vergiler dahil olmak üzere toplam [EUR/USD/TL]’dir. Paket turlarda tur fiyatları Türk Lirası cinsinden, KDV ve sair tüm vergiler dahil olarak belirlenir.

1. KONU

1.1. İşbu Sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

1.2. İşbu Sözleşme’nin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında katılımcıya yazılı olarak bilgi ve Ön Bilgilendirme Broşürü verilmiştir: 

Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri, konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı, yemek planı, yolculukta izlenecek güzergâh, paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi, paket turun düzenlenmesi için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi, turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi, ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri, paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak bilgiler, bilgilerin saklanmasına ilişkin bilgiler, veri girişlerinde hataların belirlenmesi ve düzeltilmesine ilişkin bilgiler, pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgiler, seyahat iptal güvence paketlerine ilişkin bilgilendirme, reşit olmayan kişilerin yurt dışına yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, katılımcı veya katılımcının kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler.

2. GİZLİLİK

Katılımcı tarafından işbu Sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Tatildeysen’e bildirdiği bilgiler 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Tatildeysen bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Katılımcının kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Ödemeler: Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tur bedelinin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda katılımcı kayıt tarihinden itibaren paket turun tüm bedelinden sorumludur. Kesin kayıt tarihi ile ödemenin tamamlandığı an arasında oluşacak fiyat farkları veya kampanya süresinin sona ermesinden kaynaklanan fiyat farkları tüketiciye yansıtılır. 

3.2. Fiyat Değişiklikleri: Sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının Sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az 20 gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla Sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde; Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.

3.3. Sözleşmenin Esaslı Unsurlarında Değişiklik:

Tatildeysen paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle Sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini katılımcıya derhal bildirir. Sözleşme’nin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde katılımcı, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla; paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Bu sebeplerden dolayı Sözleşmeden dönülmesi halinde Tatildeysen sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder.

3.4. Paket Turun İptali:

Tatildeysen katılımcıdan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde katılımcı, işbu sözleşmede belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir. 

3.5. Sözleşmenin Eksik İfası:

3.5.1. Katılımcı, Sözleşme’nin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği Tatildeysen’e derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde katılımcının Sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır. Tatildeysen’in paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, Tatildeysen paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve katılımcıya teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Katılımcı alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek Sözleşme’den dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda Tatildeysen’in ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç 14 gün içinde iade edilir. Ancak Tatildeysen o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için katılımcıdan hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. 

3.5.2. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür. Katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi veya aracısı Sözleşme’nin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumludur. 

3.6. Sorumluluktan Kurtulma:

Paket tur düzenleyicisi veya aracısı, Sözleşmeye aykırılığın katılımcının kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, paket tur düzenleyicisinin veya aracısı veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

3.7. Mücbir Sebep:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

3.8. Sözleşme Devri:

3.8.1. Katılımcı, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7 gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Sözleşmeyi devreden ve devralan, paket tur düzenleyicisi veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir. Paket turlarda sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre yapılabilir. 

3.9. Sözleşmenin Feshi:

3.9.1. Katılımcı, fesih talebini Tatildeysen veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Paket turun başlamasından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Tur başlangıcına 30 günden az kalan iptal talepleri kabul edilmez, katılımcı bu durumda, tur bedelinin tamamını Tatildeysen’e cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul eder.

3.9.2. Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. 

3.9.3. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde katılımcıya yapılır..

4. PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

4.1. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeniyle Tatildeysen’den hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen katılımcılar güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır. Ekstra turların içeriği, kullanılacak araç, gezi teknesi gibi katılımcı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir. Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Ekstra turlar yerel tedarikçi tarafından verilmekte ve ücreti de yerel acenteye verilmek üzere rehber tarafından tur sırasında tahsil edilmektedir. Bu nedenle faturasının da ödeme sırasında rehberden talep edilmesi gerekmektedir.

4.2. Yasa gereği konaklama yerine nüfus cüzdanı ve pasaport ibraz etmeyen katılımcılar konaklama yerine alınmayacaklardır. Kıbrıs turlarında T.C. kimlik kartı bulundurulması zorunlu ve yeterlidir. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan'a girişlerde sorun yaşandığından, T.C. kimlik kartları ile giriş yapılması önerilmektedir. 

4.3. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya havayolu firmasının yapacağı rötarlardan ya da saat değişikliklerinden doğan gecikmelerden kaynaklı olarak Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması durumunda Tatildeysen’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. 

4.4. Katılımcıların tura katmadan önce sağlık sorunlarını, hamilelik durumunu bildirmeleri, yaş ve sağlık durumlarına uygun turu satın almaları, tur için durumlarına uygun önlemleri almaları, sürekli kullandıkları ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 

4.5. Katılımcılara yolculukta belirli bir yer veya koltuk tahsis edilememektedir. 

4.6. Tüm katılımcılar tur programına uygun davranmak ve rehberin belirttiği yer ve saatte hazır olmakla yükümlüdür. Belirtilen saat ve yerde hazır olmayan, turun devamını aksatan, diğer katılımcıları mağdur eden katılımcılar beklenmeksizin tur devam eder. Bu durumda sonradan tura katılmak isteyen kişi masraflarını kendisi karşılamakla yükümlüdür. Katılımcının turun düzenini, tura katılan kişilerin huzurunu bozan, onlara zarar veren hareketlerde bulunması, rehbere ve diğer katılımcılara kötü davranması, rahatsız etmesi, hakaret etmesi, tura katılanlara veya 3.kişilere zarar verecek davranışlar içinde bulunması v.b. nedenlerle turun gereği gibi ifasına engel olması durumlarında rehber, katılımcının turdan ayrılmasını talep edebilir. Bu durumda Tatildeysen’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil edilir.

5. UÇAKLI ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

5.1. Katılımcıların en az uçuştan 2 saat önce hava alanında ilgili hava yolu kontuarına giderek ya da ilgili hava yolu şirketinin imkan vermesi durumunda internet sitesinden online olarak, chek-in işlemlerini yapmaları, kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (boarding kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Zamanında chek-in işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan katılımcı uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. 

5.2. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvafakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen isim, doğum tarihleri gibi bilgilerden katılımcı sorumludur. 

5.3. Charter uçuşları (yani tarifesiz olarak satın alınan uçuşlar) ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, değişiklikler nedeni ile Tatildeysen sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter uçuşlar için alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi işlemi uçak biletini özelliği nedeni ile ilgili uçak firması ile görüşülerek uçak firmasının uyguladığı koşullar doğrultusunda yapılabilir. 

5.4. Bu Sözleşme’de yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur. Tatildeysen havayolu ile katılımcılar arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolü'ne tabidir. Katılımcılar saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Aracı kurum statüsündeki Tatildeysen bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede katılımcıya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için katılımcının da uçuştan en az 48 saat önce Tatildeysen’u arayarak uçuş saatini teyit etmesi tavsiye olunur.

5.5. Uçaklı ulaşımlarda, bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Tatildeysen’in sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde katılımcı tarafından kabul edilmiştir. 

5.6. Paket tura dahil ya da münferit tarifeli uçuşlarda iptal ve değişiklik talepleri havayolunun belirlemiş olduğu bilet sınıf kurallarına göre yapılabilmektedir, Tatildeysen bunun dışında bir uygulama yapamayacağından, katılımcının bunun dışındaki talepleri yerine getirilememektedir. 

5.7. 28-35 (dahil) hafta arası hamile katılımcı için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. haftadan sonra, hamile katılımcıların doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen katılımcılar için bu süre 28-32 (dahil) haftadır. 

5.8. Uçak içerisinde evcil hayvan taşınmamaktadır (görme engelli katılımcılar eğitimli ve sertifikalı köpekleri ile kabin içinde seyahat edebilirler). 

5.9. Havaalanında talep edilecek özel taşıma hizmetleri ile ilgili katılımcı tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir. 

5.10. Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri havayolu tarafından havaalanında belirlendiğinden katılımcılara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, Tatildeysen’nin daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır. 

5.11. Uçak biletlerinin havayolu tarafından tanımlanan sınıfları uçuş belgesindeki (voucher) uçuş detaylarında yer almaktadır. Her bilet kendi bulunduğu sınıfın havayolu tarafından belirlenen iptal ve iade koşullarına tabiidir. Promosyon sınıf biletlerde İptal, iade değişiklik kabul edilememektedir. Diğer sınıflarda havayolunun belirlediği kurallar kapsamında iptal değişiklik işlemleri ve bu işlemlere bağlı oluşacak ücret kesintileri havayolu tarafından belirlenir. Katılımcı tüm bu bilgileri ilgili havayolu ile görüşerek temin edebilir. 

5.12. Katılımcının kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden Tatildeysen sorumlu tutulamaz. Tur bedelinin tamamı tahsil edilir. Herhangi bir nedenle uçuşun gerçekleştirilememesi ve/veya mücbir sebepler ile uçuşun ertelenmesi ya da farklı havaalanına inişi gerçekleşmesi nedeni ile katılımcının uçak bileti ile birlikte satın almış olduğu otel rezervasyonu için herhangi bir iptal/değişiklik ya da zaman kaybına bağlı tazminat talebi kabul edilmemektedir. Havayollarından kaynaklı kapasitenin üzerinde rezervasyon (overbook) nedeniyle uçuşun gerçekleşmemesi durumunda Tatildeysen'in herhangi bir sorumluluğu olmayıp, havayolunun kuralları ve uygulaması yönünde hareket edilmektedir. Tarifeli uçuşlarda havalimanında yaşanabilecek rezervasyon fazlalığı (overbook) sorunlarını önleyebilmek için katılımcıların online check-in işlemi yapmaları tavsiye edilmektedir.

6. OTOBÜS ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ

6.1. Otobüslü turlarda aşağıdaki ulaşım koşulları geçerlidir.

Güzergâhlar: Kalkış noktası ile varış noktası arasında hava ve yol durumuna göre en kısa süre ve mesafe gözetilerek belirlenir. Tatildeysen belirlediği güzergah üzerinde koşullar gereği değişiklik yapabilir. Seyahat süreleri hava, yol ve trafik koşullarına bağlı olarak değişebilir. 

6.2. Tatildeysen otobüs ulaşımları satış esnasında belirtilen kalkış noktalarında başlar. Katılımcılar belirtilen kalkış noktalarından kendilerine en uygun olan noktayı satış esnasında seçer ve belirtilen tarih ve kalkış saatinden 15 dakika önce seçtiği noktada bulunması gerekmektedir. Tatildeysen otobüsleri belirtilen kalkış noktalarından belirtilen sıra ve saat ile hareket eder. İki kalkış noktası arasında geçen süreyi katılımcı kabul etmiştir. Tatildeysen otobüs ulaşımları için hiçbir katılımcıya koltuk numarası garantisi verilemez. Satış temsilcisinden gelen özel durum bilgilendirmeleri ya da ön koltuk ricaları uygunluk durumuna göre dikkate alınır, uygulama garantisi verilemez. 

6.3. Satışın 35 koltuğun altında olduğu durumlarda yeterli katılım sayısı oluşmadığından Tatildeysen otobüs hizmeti satın alan katılımcılarını yasaların zorunlu kıldığı belgelere sahip şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve sektörde bilinen otobüs firmalarına devredebilir. Bu işlemde katılımcıya taahhüt edilen biniş noktası ve kalkış saatleri geçerliliğini kaybederek devredilen otobüs firmasının en yakın biniş noktası ve en yakın kalkış saati olarak değişiklik gösterir. 

6.4. Yolculuk süresinde katılımcılar bulundukları ülkenin mevzuat kurallarına uygun davranmak, emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür. Bundan kaynaklı cezalar ilgili katılımcıdan tahsil edilir. Yolculuk süresince araç şoförü ve yardımcı personelden gelen tüm uyarılar katılımcılar tarafından dikkate alınmak zorundadır. Seyahat süresince makul aralıklarla belirlenen yerlerde mola verilmektedir. Bunun dışındaki özel mola ya da duraklama istekleri kabul edilmez. Yolculuklarda belirli varış noktaları mevcuttur. Katılımcıların konaklayacakları bölge ya da otellere göre bu noktalardan transfer araçları ile tüm katılımcıların sırası ile belirli güzergah dahilinde otellerine ulaşımları sağlanmaktadır. Katılımcılar aldıkları otobüs ulaşımı ile birlikte otellerine ulaşım için sağlanacak farklı bir araçla ara transfer hizmetini ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Seyahat dönüş ulaşımlarında katılımcılar bölge yetkililerinin bir gün öncesinde bildirdiği saatler doğrultusunda aynı gün ve araçla seyahat edecek diğer katılımcılar ile birlikte uygun bir güzergah doğrultusunda otellerinden alınarak yolculuğa başlarlar. Saat bilgileri katılımcı sayısı ve konakladıkları oteller göz önünde tutularak oteller arasında izlenecek güzergah ve zamana göre belirlenir. 

6.5. Katılımcılar otellerinden direkt otobüsle alınabilecekleri gibi, uygun koşullarda ara transfer aracı ile de alınıp otobüs kalkış noktasına ulaşımları sağlanabilmektedir. Seyahat dönüşlerinde belirlenen iniş noktaları dışında herhangi bir noktada yolcu indirilmesi kurallar gereği yapılamamaktadır. 

6.6. Otobüslerde unutulan, kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan Tatildeysen sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, kıymetli eşya taşıdıkları bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır.

6.7. Katılımcılar taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. Katılımcılar trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer katılımcıları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını etkileyecek hiçbir elektronik cihaz kullanamaz. 

6.8. Ara otobüs ulaşımlarında kişi sayısına bağlı olarak otobüs yerine turizm taşımacılık kurallarına uygun midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilmektedir. 

6.9. Karayolu ile yapılan turlarda paket turun devamlılığını sağlamak adına kişi sayısına bağlı olarak turizm taşımacılık ve seyahat koşullarına uygun olarak midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilir. Ulaşım aracındaki bu değişikliklerde katılımcı seyahat öncesinde bilgilendirilir.

7. TRANSFER ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ

Araç Tipleri: Binek Araç – Minibüs – Midibüs – Otobüs

7.1. Transfer hizmetleri katılımcının vardığı havaalanı ile rezervasyon yaptığı otel arasında ya da bulunduğu otelden bölgedeki havaalanına gerçekleştirilen ulaşımını kapsamaktadır. Ekonomik transferler kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği ve birden fazla yolcunun birlikte kullandığı transfer hizmetidir. Transfer hizmeti verilecek olan alanda katılımcılar Tatildeysen tabelası ya da standı ile karşılanır, katılımcı ismi ile karşılama yapılmaz. Özel transfer hizmeti kişi sayısına bağlı olarak araç tipinin belirlendiği rezervasyonda bulunan katılımcılara sağlanan, özel ve farklı rezervasyon ya da kişilerle birleştirilmeyen transfer hizmetidir. Ekonomik transfer saatleri uçak saatlerine göre farklı havayollarının yakın varış saatleri göz edilerek düzenlenmektedir. Bu nedenle katılımcı iniş saatinden itibaren 1 saate kadar diğer katılımcıları bekleme ihtimalini kabul etmiş sayılır. Birden fazla katılımcı ile yapılan ekonomik transfer işleminde alandan hareketten itibaren farklı otellere yerleşecek olan katılımcılar uygun güzergâh doğrultusunda sırası ile otellerine ulaştırılır.Uçuşunda gerçekleşen rötar nedeni ile ekonomik transfer saatini kaçırmış olan katılımcılar en yakın bir sonraki ekonomik transfer saatini beklemek durumundadır.

7.2. Özel transfer hizmeti alan katılımcılar için maksimum bekleme süresi 2 saattir. 2 saatten fazla gecikmeler için transfer hizmeti iptal edilmiş sayılır ve iade edilemez. 

7.3. Transfer hizmetinde 48 saat kalaya kadar gelen taleplerde iptal/ iade ya da değişiklik yapılabilmektedir. 

7.4. Son dakika uçuşunu gerçekleştiremeyen ya da uçuş iptalini geçerli süre içerisinde bildirmeyen katılımcıların transfer hizmetleri iptal/iade edilemez, farklı bir saatteki uçak ile yeni bir ulaşım aldıklarında transfer hizmetlerinde değişiklik sağlanamaz. Otelden alana gerçekleştirilen transferler için son dakika iptal/iade ya da değişiklik yapılamaz. 

7.5. Otelden alana gerçekleştirilecek transfer hizmeti için transfer gününden bir gün önce Tatildeysen bölge yetkilileri tarafından katılımcıya kesin saat bilgisi iletilmektedir. Otelden alana gerçekleştirilecek ekonomik transferlerde katılımcıların otellerinden alınacakları saatler beraber hizmet alacakları farklı otellerdeki diğer katılımcıların güzergahları, havayolu koşulları gereği uçuştan önce alanda olunması gereken saat dilimi ve yol koşulları dikkate alınarak belirlenir. 

8. BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Sözleşmeye taraf Tatildeysen hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır. Katılımcıya verilen fiyatlar peşin fiyatlar olup, tüm taksitlendirmeler katılımcıların talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına Tatildeysen tarafından herhangi bir vade farkı yansıtılmadan yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, Tatildeysen’in bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade v.s. koşulları geçerlidir. 

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler.

12 punto olarak düzenlenen işbu Sözleşmeyi, kendim ve aşağıda adları yazılı katılımcılar adına, son halini okuyarak kabul edip onayladım. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte (işbu Sözleşme ile birlikte ön bilgilendirme broşürü, tur programı ve voucher) - satın aldı ise - ilgili sigorta poliçesi ve şartnamesi yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu Sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve işbu Sözleşme’nin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari seyahat iptal güvence paketi konusunda bilgi verilmiş, yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir. SÖZLEŞMEYİ OKUDUM ONAYLIYORUM.